Vastgelegde Leerboeken
» Vastgelegde Leerboeken© copyright : Vishnuh-Genootschap


Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of open­baar gemaakt mid­dels druk, fotocopy, micro­film, of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestem­ming van de rechthebbenden. De Nederlandse en Javaanse verta­ling van de lontarboeken van het vishnuh-genootschap zijn vastgelegd bij s'Rijkssuccessie te Leeuwarden in Nederland en gedeponeerd bij het beneluxbureau voor de warenmerken onder nummer 507115, door de erfopvolger van het Vishnuh-Genootschap, Gurubesar Lancar Ida-Bagus.


All rights reserved. No part of this publication may be repro­du­ced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form by means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the written permission of the publisher.

Zie ook
  http://vishnuh.motorspot.nl
Lontarlijst/BoekenlijstDe Leer van Vishnuh(H) omvat 195 leerboeken waarvan 27 uit Krop­aks bestaan. Kropak is khawi (= oud-ja­vaans) en afge­leid uit het Sanskrit-­woord Ramayana en be­te­kent; 1. auto­bio­grafie, 2. weten­schappe­lijke manu­scrip­ten, in dit geval van het Vishnuh-Genootschap, oftewel "de Lontarge­schrif­ten". Hier­na volgt een lijst der leerboeken van het Vishnuh-Genootschap welke in de teksten van de Pencak-Silat­­leer en in andere Leren van het Vishnuh-Genootschap zijn geciteerd ter onder­steuning van het onder­richt in de Pen­cak-Silat zoals ze "was" en "is".


  

Niet alle Kropaks en leerboeken zijn voor studie beschikbaar, dit op grond van de laatste wens van Overste Kiyai Ida-Bagus Siyang van het Vishnuh-Genootschap.Zo zegt de leer van Vish­nuh:


"Geeste­lijk inzicht is een waar­borg voor een goed bestaan met alle Natuur wezens, want zonder geeste­lijk inzicht is simpel denken en ver­stand nut­te­loos."


1.) "Alles te weten maakt niet geluk­kig, maar wie toch iets wil leren zal daar­van niet weer­hou­den worden, en gelukkig als men de waarheid weet;

2.) Niets moet, het mag; de deur van geestelijk inzicht staat open voor de rechtvaardi­ge mens, maar het ligt aan de mens / het individu zelf of deze naar binnen gaat en de gees­te­lijke kennis besteedt ten voor­dele van ieder­een;

4.) Voor wie
aanbelt zal de deur open gaan, maar verder moet men zelf naar binnen lopen."Gurubesar: Lancar Ida-Bagus / R.R.Purperhart     
http://vishnuh.motorspot.nl